Nhất hồ tửu ca

Nhất hồ tửu ca

Nhất hồ tửu ca

一壺酒歌

一壺之酒三四客, 
閣暖爐紅窗月白。 
圍爐把酒但飲之, 
須臾相顧皆春色。 
酒亦何美, 
意亦何長? 
人生百年內, 
嘉會不可常。 
且樂今夕同徜徉。 
飛霜落盡衡陽樹, 
哀鴻叫下瀟湘浦。 
瀟湘浦, 
九疑雲隔蒼梧路。 
帝子香魂招不來, 
空餘竹上啼痕處。 
放歌一曲壯心悲, 
天涯漂泊我何為! 
明當徑度禾川水, 
卻望廬陵山翠歸。
Nhất hồ tửu ca

Nhất hồ chi tửu tam tứ khách, 
Các noãn lô hồng song nguyệt bạch. 
Vi lô bả tửu đãn ẩm chi, 
Tu du tương cố giai xuân sắc. 
Tửu diệc hà mỹ, 
Ý diệc hà trường? 
Nhân sinh bách niên nội, 
Gia hội bất khả thường. 
Thả lạc kim tịch đồng thảng dương. 
Phi sương lạc tận Hành Dương thụ, 
Ai hồng khiếu hạ Tiêu Tương phố. 
Tiêu Tương phố, 
Cửu Nghi vân cách Thương Ngô lộ. 
Đế tử hương hồn chiêu bất lai, 
Không dư trúc thượng đề ngân xứ. 
Phóng ca nhất khúc tráng tâm bi, 
Thiên nhai phiêu bạc ngã hà vi! 
Minh đương kính độ Hoà Xuyên thuỷ, 
Khước vọng Lư Lăng sơn thuý quy.

Các bài khác

Hotline: 090 981 73 27 - 039 6912 078

play pause
FaceBook Chat