Dược Sư Phi Long thăm và làm việc với Tổng Bí Thư Đỗ Mười

Dược Sư Phi Long thăm và làm việc với Tổng Bí Thư Đỗ Mười