Bộ Trưởng Y Tế Trần Thị Trung Chiến - Dược Sư Phi Long viếng nhà truyền thống CLB Dân Y Miền Nam

Bộ Trưởng Y Tế Trần Thị Trung Chiến - Dược Sư Phi Long viếng nhà truyền thống CLB Dân Y Miền Nam