Ban Liên Lạc Cựu Chiến Binh Quân Khu Trị Thiên Huế - B4.B5 Ngày 28/03/2012 Họp Mặt Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Giải Phóng Tỉnh Quảng Trị (01/05/1972 - 01/05/2012 Và 37 Năm Giải Phóng Miền Nam)

Ban Liên Lạc Cựu Chiến Binh Quân Khu Trị Thiên Huế - B4.B5 Ngày 28/03/2012 Họp Mặt Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Giải Phóng Tỉnh Quảng Trị (01/05/1972 - 01/05/2012 Và 37 Năm Giải Phóng Miền Nam)