Lễ Nhận Bằng ghi danh, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội năm 2010

Lễ Nhận Bằng ghi danh, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội năm 2010