Viện khoa học nghiên cứu phát triển nhân tài trí tuệ Việt Trung ương phong tặng Dược sư Phi Long - năm 2022

Viện khoa học nghiên cứu phát triển nhân tài trí tuệ Việt Trung ương phong tặng Dược sư Phi Long - năm 2022