Đoàn doanh nhân tiêu biểu ba miền gặp Phó Chủ Tịch Nước tại Phủ Chủ Tịch, Hà Nội, Việt Nam 2013

Đoàn doanh nhân tiêu biểu ba miền gặp Phó Chủ Tịch Nước tại Phủ Chủ Tịch, Hà Nội, Việt Nam 2013